Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

ewidencja zbiorników

Ankieta – ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków


 

Podstawowe informacje dotyczące zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska:

[raw]
[accordion]
[toggle title=”Jakie formalności należy dopełnić przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska?”]Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) :
• budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni wymaga zgłoszenia robót do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie).

Prace można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia jeśli właściwy organ (Starosta Wejherowski) nie wyraził sprzeciwu, ale nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
[/toggle]

[toggle title=”Jakie formalności należy dopełnić przed przystąpieniem do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania ze środowiska?”]
Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz.1232 ze zm.):
przydomowa oczyszczalnia ścieków, z której emisja nie wymaga pozwolenia, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, dlatego w celu przystąpienia do użytkowania, należy złożyć wymagane prawem zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:
Wzór w formacie doc
Wzór w formacie pdf

Do zgłoszenia należy załączyć:

1) Mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni

2) Kopię pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

3) Kopię certyfikatu lub aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.[/toggle]

[toggle title=”Kto przyjmuje zgłoszenie przyjęcia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?”]Zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz.1232 ze zm.):
• w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach przyjmowania zgłoszeń eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
[/toggle]

[toggle title=”Kiedy wymagane jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Wójtowi Gminy Choczewo?”]Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880 ze zm.):
• zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
[/toggle]

[toggle title=”Kiedy eksploatacja przydomowej oczyszczalni stanowi zwykłe korzystania ze środowiska?”]W ramach zwykłego korzystania z wód zgodnie z art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145) właściciel gruntu (bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) może odprowadzać do 5 m3 na dobę oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, ale pochodzących tylko z jego własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na grunt stanowiący jego własność.[/toggle]

[toggle title=”Kiedy można przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?”]Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz.1232 ze zm.):
• do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (tj. Wójt Gminy Choczewo) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
[/toggle]
[/accordion]
[/raw]