Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest

Do obowiązków właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości w zakresie demontażu wyrobów azbestowych należy zgłoszenie faktu zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty Wejherowskiego). Przypominamy, że zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wymagają prace polegające jedynie na wymianie pokrycia dachowego – bez dokonywania zmian konstrukcyjnych dachu. Prace demontażowe można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia jeśli właściwy organ (Starosta Wejherowski) nie wyraził sprzeciwu, ale nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości dokonuje wyboru wykonawcy prac. Informacje dotyczące firm zajmujących się demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczaniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, można uzyskać w na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym w Wejherowie – Wydziale Środowiska. Przy wyborze wykonawcy należy również pamiętać, że wszystkie prace budowlane polegające na oczyszczaniu budynków z azbestu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.

Z wybranym wykonawcą właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. Należy pamiętać by w umowie zostały jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o zamiarze usunięcia niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością. Dodatkowe informacje dotyczące wyrobów azbestowych, można znaleźć na stronie internetowej: