UWAGA! WYWÓZ GABARYTÓW

Kategoria: Aktualności

Wywóz śmieci wielkogabarytowych

UWAGA!

WÓJT GMINY CHOCZEWO PRZYPOMINA O  PIERWSZYM TERMINIE WYWOZU WIELKOGABARYTÓW.

ZGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI,Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ PIERWSZY WYWÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO:

29.03.2021

58 572 39 13 (wew. 209)

 ODPADY  WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ADRESÓW NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH  MA NASTĄPIĆ WYWÓZ.

 ZGŁOSZENIE NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU!

1 TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 31.03.2021

CHOCZEWO, LUBLEWKO, LUBLEWO,

STARBIENINO, CHOCZEWKO

Kategoria: Aktualności

Otwarty konkurs ofert Wojewody Pomorskiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 23 marca 2021 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Termin składania ofert mija 30 kwietnia br.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku. (bip.gov.pl)

Kategoria: Aktualności

Pobierz aplikacje ,, KIEDY ŚMIECI” i dowiedz się o odbiorze odpadów w twojej okolicy

Kategoria: Aktualności

SZCZEPIENIA PRZECIW CODIV-19


Kategoria: Aktualności

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Kategoria: Aktualności

W dniu 15 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy Choczewo odbyło się podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi w związku z przeprowadzonym konkursem ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi. Do Urzędu Gminy wpłynęło siedem ofert, a wysokość środków które Gmina przeznaczyła na to zadanie wyniosła 80 tysięcy złotych.

Wójt Gminy Choczewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznał dotację na realizację zadania publicznego zgodnie z poniższą tabelą:

 1. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper – Nordic Walking dla Wszystkich , Hybrydowy Inkubator Kultury 2021 – 17.500 zł
 2. Stowarzyszenie ,,GD’’ – Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego – 500 zł
 3. Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’,  – Ostatni dzień lata – 5 500 zł
 4. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo – Promowanie piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Choczewo- 7.000 zł
 5. Wojskowy Klub Sportowego „Flota”- Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choczewo w strzelectwie sportowym – 5.500 zł
 6. Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo- Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży – 40.000 zł
Kategoria: Aktualności

Wyniki z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w składzie:

 1. Grzegorz Książek- przewodniczący komisji
 2. Maja Lessnau – sekretarz
 3. Beata Żuk – członek
 4. Sylwia Leśnik – Oleszek – członek

Wójt Gminy Choczewo zapoznał się z propozycjami Komisji Konkursowej i ogłasza wyniki przyjętych ofert do realizacji zadania publicznego z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie realizacji zadań publicznych dotyczyły:

 1. a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Celem współpracy na rok 2021 jest budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi poprzez efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Choczewo, a także zdynamizowania działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności.

Do Urzędu Gminy Choczewo do dnia 25 stycznia 2021r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych od nw. podmiotów:

 1. Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego „Carpe Diem Semper”, ul. Bałtycka 13, 84-210 Choczewo,
 2. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo, ul. Pomorska 24/11, 84-250 Gniewino,
 3. Wojskowego Klubu Sportowego „Flota”, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia,
 4. Gminnego Towarzystwa Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo, ul. Kusocińskiego 7, 84-210 Choczewo;
 5. Stowarzyszenie ,,GD’’, Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk;
 6. Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’, Al. W. Korfantego 22/68, 40-004 Katowice.

Komisja Konkursowa opiniowała złożone oferty wg  następujących kryteriów:

L. p. KRYTERIUM FORMALNE OCENY OFERT SPEŁNIA/

NIE SPEŁNIA

1. Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot? TAK/NIE
2. Czy oferta jest kompletna i prawidłowo wypełniona? TAK/NIE
3. Czy zadanie zawarte w ofercie jest zgodne z obszarami, o których mowa w § 1 zarządzenia? TAK/NIE
4. Czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Gminy? TAK/NIE
L. p. KRYTERIUM

MERYTORYCZNE OCENY OFERT

1. Możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:

a) ocena potencjału oferenta w zakresie realizacji zadania,

b) ocena sposobu realizacji zadania,

c) realność zaproponowanego programu,

d)ocena możliwości upowszechniania informacji o projekcie.

2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania:

a) rzetelność przedłożonego planu rzeczowo – finansowego,

b) zasadność wydatkowania środków / analiza kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności,

c) spójność kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym/ merytorycznym.

3. Proponowana jakość wykonania zadania, w tym:

a) ocena przedsięwzięcia pod względem atrakcyjności, rangi zawodów, etc.,

b) dobór zaangażowanych szkoleniowców, trenerów, instruktorów, specjalistów realizujących zadanie,

c) atrakcyjność i dostępność oferty dla odbiorców/ adresatów,

d) ilość odbiorców.

W pozostałych przypadkach oferty spełniały kryteria formalne, tj. zostały złożone według wzoru obowiązującego formularza, zawierały wszystkie wymagane informacje oraz załączniki, których dotyczą przedsięwzięcia realizowane w formie zadania publicznego, były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oraz były zgodne z obszarami wskazanymi w zarządzeniu nr 7/2021 Wójta Gminy Choczewo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wójt Gminy Choczewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznał dotację na realizację zadania publicznego zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Nazwa

oferenta

Oferowana

kwota

Data wpływu oferty do urzędu Obszar zadań Łączna  ilość uzyskanych punktów Proponowana kwota
1. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper”  

19.140 zł

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

30 pkt

 

15.000 zł

2. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper” 3.800 zł 25.01.2021r. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 30 pkt 2.500 zł
3. Stowarzyszenie ,,GD’’, Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk  

900 zł

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

15 pkt

 

500 zł

 

 

4.

 

Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’, Al. W. Korfantego 22/68, 40-004 Katowice

 

 

10.000 zł

 

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

22,85 pkt

 

 

 

5.500 zł

5. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo  

11.000 zł

 

25.01.2021 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

29,5 pkt

 

7.000 zł

6. Wojskowy Klub Sportowego „Flota”  

10.000 zł

 

25.01.2021r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

23 pkt

 

5.500 zł

7. Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo  

46.000 zł

 

25.01.2021 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

30 pkt

 

40.000 zł

 

 

 

Kategoria: Aktualności

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Choczewie

 

Kategoria: Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Choczewo.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać :

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski można również pobrać w Urzędzie Gminy Choczewo, pok. nr 9.

W razie jakichkolwiek  pytań proszę o kontakt:

58 572 39 13 – wew. 225

a.szmyd@choczewo.com.pl

FORMULARZE DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://bip.choczewo.com.pl/artykul/57/3087/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej

Kategoria: Aktualności