Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Choczewie

 

Kategoria: Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Choczewo.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać :

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski można również pobrać w Urzędzie Gminy Choczewo, pok. nr 9.

W razie jakichkolwiek  pytań proszę o kontakt:

58 572 39 13 – wew. 225

a.szmyd@choczewo.com.pl

FORMULARZE DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://bip.choczewo.com.pl/artykul/57/3087/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej

Kategoria: Aktualności

Numery kont bankowych

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY CHOCZEWO W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE ODDZIAŁ W CHOCZEWIE:

 UWAGA: Informujemy, nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych dla mieszkańców gminy z tytułu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01 lutego 2021r każdy mieszkaniec ma swój indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania płatności. Informacja o indywidualnych numerach rachunku przekazana będzie mieszkańcom wraz z decyzją o wymiarze podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. Odrębnym pismem przekazana zostanie informacja o indywidualnym numerze konta bankowego dla płatności za gospodarkę odpadami.

Numer rachunku bankowego obowiązujący w latach ubiegłych jest nadal aktywny i wpłaty dokonane na dotychczasowy rachunek są przyjmowane i księgowane, jednakże z uwagi na wdrożenie płatności masowych uprzejmie prosimy o wpłacanie już na nowy indywidualny numer rachunku bankowego.

Jednocześnie informujemy, że osoby fizyczne nadal mogą dokonywać płatności podatków u sołtysów.  

  • 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 – DOCHODY opłata skarbowa, płatność za koncesję na sprzedaż alkoholu, podatki i opłaty od osób prawnych i inne należności na rzecz Gminy
  • 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150 – DOCHODY – Gospodarka odpadami
  • 90 8350 0004 2600 0185 2000 0020 – WYDATKI
  • 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 – SUMY DEPOZYTOWE wpłata wadium
  • 43 8350 0004 2600 0185 2000 0090 – FUNDUSZ PRACY

 

Kategoria: Aktualności

Staż na start

STAŻ NA START

Wszystkich chętnych z Gminy Choczewo, którzy chcą nabyć nowe doświadczenia w pracy w Urzędzie  zachęcamy do zgłaszania się na STAŻ do Urzędu Gminy w Choczewie.

OFERUJEMY:

  • miłą atmosferę pracy,
  • szanse na rozwój zawodowy,
  • zdobycie cennych doświadczeń

Warunkiem skorzystania ze stażu jest bycie zarejestrowanym w Urzędzie Pracy oraz dostarczenie swojego CV do Urzędu Gminy Choczewo.  W razie ewentualnych pytań służymy pomocą.

Osoba do kontaktu:

Patrycja Doppke

Urząd Gminy Choczewo

Ul. Pierwszych Osadników 17

84-210 Choczewo

Telefon: (58)572-39-13 wew. 226

Kategoria: Aktualności

UWAGA! PTASIA GRYPA

 

 

 

Kategoria: Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021, Wójt Gminy Choczewo Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu:sekretariat@choczewo.com.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich)

Więcej informacji w załączniku ,,Ogłoszenie naboru”. 

Ogłoszenie naboru

Formularz zgłoszeniowy i zgoda RODO

Formularz zgłoszeniowy i zgoda RODO

 

 

Kategoria: Aktualności

Zakończenie ferii zimowych

Dobiegły końca ferie zimowe w Gminie Choczewo, które jak mówiły uczestniczące w nich dzieci – były za krótkie.

Działo się dużo, na frekwencję oraz nudę nie można było narzekać. Nasi najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia w rozmaitych aktywnościach zorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie zabrakło gier i zabaw towarzyskich, warsztatów plastycznych i kulinarnych, pokazów artystycznych, zajęć zumby i sensoplastyki. Wielu spotkań z naszymi przyjaciółmi z Kreatywne Animacje . Mam nadzieję, że wszyscy bawiliście się kolorowo i każdy znalazł dla siebie coś atrakcyjnego.

Dziękuję za wspólnie spędzony czas i każdemu kto przyłożył cegiełkę do tego wszystkiego. Udało Nam się . W czasach ciężkich dla Nas wszystkich i często niezrozumiałych dla dzieci stworzyć w reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa coś pięknego.

Przewodnicząca GKRPA

Marta Lewandowska

Kategoria: Aktualności

Wymiana okien w szkolnej sali gimnastycznej w Choczewie

Kategoria: Aktualności

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W ŁĘTOWIE

Kategoria: Aktualności

Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wójt Gminy Choczewo o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe.

Oferty należy składać w terminie do 25 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo przy ul.Pierwszych Osadników 17, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data dotarcia przesyłki.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty doc

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie doc

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie pdf

Kategoria: Aktualności