Projekty dofinansowane

 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
 

Projekt polega na modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej.

 

W ramach projektu na terenie Gminy Wejherowo zostanie:

– wykonana modernizacja oświetlenia parkowego obejmującego 80 źródeł LED
z zaprogramowanym ograniczenie mocy,

– wykonana modernizacja oświetlenia zewnętrznego obejmującego 719 opraw oświetleniowych (ze źródłem LED z zaprogramowanym ograniczeniem mocy)

Ponadto nastąpi montaż: 283 szt. wysięgników, 26 zegarów astronomicznych oraz 26 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych.

 

W ramach projektu na terenie Gminy Choczewo zostanie:

– wykonana modernizacja oświetlenia zewnętrznego z zaprogramowanym ograniczeniem mocy w tym 134 źródłami LED oraz 8 oprawami oświetleniowymi ze źródłem LED wraz z infrastrukturą

Ponadto nastąpi montaż: 6 cyfrowych zegarów astronomicznych, 6 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 017 972,60 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 865 276,71 zł


Bez tytułu

Gmina Choczewo realizuje projekt „SPEAK-TIK. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choczewo” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji szeregu działań wynikających z kompleksowej diagnozy potrzeb uczniów, nauczycieli i szkół.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych m.in. z przyrody, matematyki, fizyki, geografii, chemii i języka angielskiego. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach pozaszkolnych do Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz Centrum Hewelianum w Gdańsku. Organizowane są zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz zajęcia ze specjalistami (m.in. psychologami) z zakresu indywidualizacji pacy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uzupełnieniem wsparcia dla uczniów jest doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń z zakresu umiejętności wykorzystania narzędzi ICT, prowadzenia zajęć metodą projektu edukacyjnego, nauczania metodą eksperymentu czy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody Biofeedback.

Dla szkół przewidziano doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, oprogramowanie komputerowe, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne, wspierające realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Beneficjent: Gmina Choczewo

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.07.2018

Wartość projektu: 1.279.430,64 zł

Wartość dofinansowania: 1.215.459,11 zł


 

logo Bursztynowy Pasaż“Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego
w miejscowości Kopalino”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013


Na_strone_logo PO Ryby“Rewitalizacja turystycznej miejscowości Choczewo poprzez remont chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz zakup
elementów małej architektury”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


Na stronę

“Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo – Przebendowo”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

IMAG2233


“Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino – do drogi z powiatem lęborskim”.

logo1 logo2 logo4

“Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino – do drogi z powiatem lęborskim”.

Beneficjent: Gmina Choczewo 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 


Letowo_Loga


Na_strone_place_zabaw


 

Na stronę

„Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z zapleczem oraz salą konferencyjno-wystawową w Choczewie”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013


logo Kościuszki“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

“Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Choczewie”

Operacja, mająca na celu poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez polepszenie podstawowych usług, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
“Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


logo Kościuszki

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki polegająca na realizacji ciągów komunikacyjnych: szlaku spacerowego i ścieżki rowerowej”

Operacja, mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


WFOSiGW wersja kolor

“Przebudowa oczyszczalni ścieków w Choczewie”.

Gmina Choczewo 

Całkowity koszt: 6 804 858 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie: 2 000 000 zł

Inwestycja obejmowała:
– Budowę nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wyposażonego w system kontrolny ilości i jakości zrzucanych ścieków umożliwiający odcięcie dopływu ścieków o parametrach mogących zaburzyć pracę oczyszczalni 
– Budowę dwóch nowych zbiorników żelbetowych systemu KA/FR 
– Budowę budynku technologicznego z zapleczem warsztatowym i układem zasilania awaryjnego 
– Budowę budynku socjalno-biurowego z zapleczem higieniczno-sanitarnym 
– Budowę stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oparciu o zblokowane urządzenie sito-piaskownik 
– Budowę przepompowni technologicznej ścieku oczyszczonego mechanicznie z systemem pomiaru, rozdziału i regulacji przepływu na poszczególne ciągi technologiczne 
– Budowę komory tlenowej stabilizacji i zagęszczania osadu 
– Montaż systemu odwadniania 
– Budowę i montaż systemu dozowania koagulantu 
– Montaż układu pomiarowego ścieków poddawanych procesom oczyszczania i zrzucanych do odbiornika 
– Przebudowę systemu sterowania procesem oczyszczania ścieków w oparciu o stężenie tlenu w komorze napowietrzania 
– Modernizację istniejących budynków warsztatowo – garażowych 
– Budowę wiaty speniającej funkcje magazynu osadu oraz magazynu na surowce wtórne i materiały niebezpieczne 
– Budowę nowego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków