Projekty dofinansowane

Gmina Choczewo we współpracy z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Choczewie podjęła się realizacji zadania ,, Czyste plaże w Gminie Choczewo” korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizacja zadania opiewa na kwotę 80 000 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 20 000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji zadania.

www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji zadania ,,Czyste plaże w Gminie Choczewo”Informujemy, że Gmina Choczewo otrzymała wsparcie finansowe na inwestycje majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 789 774,00 zł.


 

 


 


 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.


„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Choczewo w sprzęt ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego”

Dofinansowanie w kwocie 34 396,56 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach zadania doposażono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Choczewo w sprzęt ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego: przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw podpór do stabilizacji, defibrylator AED z torbą transportową, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera, detektor wielogazowy, parawan do osłonięcia miejsc wypadków i osób poszkodowanych szt. 2, zestaw poduszek wysokościowych niskiego podnoszenia.

„Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”

Gmina Choczewo w partnerstwie z gminami: Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Miejską Reda, Miejską Wejherowo oraz Wejherowo realizuje projekt pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizowany w latach 2017-2018 projekt zakłada zakup 609 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru 9 gmin powiatu wejherowskiego zamieszkałego przez ponad 200 tysięcy osób. Doposażone zostaną następujące jednostki:

 • w gminie Gniewino: OSP Gniewino, OSP Kostkowo, OSP Nadole
 • w gminie miejskiej Wejherowo: OSP Wejherowo;
 • w gminie Wejherowo: OSP Bolszewo, OSP Gościcino;
 • w gminie miejskiej Reda: OSP Reda;
 • w gminie Szemud: OSP Szemud;
 • w gminie Linia: OSP Linia, OSP Strzepcz;
 • w gminie Luzino: OSP Luzino;
 • w gminie Łęczyce: OSP Łęczyce, OSP Bożepole Wielkie;
 • w gminie Choczewo: OSP Choczewo.

Doposażenie jednostek ratownictwa w nowoczesny sprzęt wpłynie na wzmocnienie odporności powiatu wejherowskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu m.in.:

 • sprawniejszego funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • zwiększeniu możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu,
 • poprawie bezpieczeństwa powodziowego,
 • poprawie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami.

Sprzęt ratownictwa, którymi dysponują poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej rozproszone na ternie powiatu będzie uzupełniony o nowoczesne specjalistyczne urządzenia ratownictwa. W związku z występującym ryzykiem podtopień – wyposażenie w specjalistyczne, przenośne i wysoce wydajne pompy oraz agregaty prądotwórcze na wypadek konieczności odcięcia zasilania sieciowego, a także inne urządzenia ratownictwa stanowić będą ważny element systemu likwidowania skutków zagrożeń.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca III kwartału 2018 roku. Wartość ogólna projektu to 3 106 691,71 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 2 636 014,47 zł.


 

Projekt polega na modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej.

 

W ramach projektu na terenie Gminy Wejherowo zostanie:

– wykonana modernizacja oświetlenia parkowego obejmującego 80 źródeł LED
z zaprogramowanym ograniczenie mocy,

– wykonana modernizacja oświetlenia zewnętrznego obejmującego 719 opraw oświetleniowych (ze źródłem LED z zaprogramowanym ograniczeniem mocy)

Ponadto nastąpi montaż: 283 szt. wysięgników, 26 zegarów astronomicznych oraz 26 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych.

 

W ramach projektu na terenie Gminy Choczewo zostanie:

– wykonana modernizacja oświetlenia zewnętrznego z zaprogramowanym ograniczeniem mocy w tym 134 źródłami LED oraz 8 oprawami oświetleniowymi ze źródłem LED wraz z infrastrukturą

Ponadto nastąpi montaż: 6 cyfrowych zegarów astronomicznych, 6 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 017 972,60 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 865 276,71 zł


Bez tytułu

Gmina Choczewo realizuje projekt „SPEAK-TIK. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choczewo” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji szeregu działań wynikających z kompleksowej diagnozy potrzeb uczniów, nauczycieli i szkół.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych m.in. z przyrody, matematyki, fizyki, geografii, chemii i języka angielskiego. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach pozaszkolnych do Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz Centrum Hewelianum w Gdańsku. Organizowane są zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz zajęcia ze specjalistami (m.in. psychologami) z zakresu indywidualizacji pacy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uzupełnieniem wsparcia dla uczniów jest doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń z zakresu umiejętności wykorzystania narzędzi ICT, prowadzenia zajęć metodą projektu edukacyjnego, nauczania metodą eksperymentu czy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody Biofeedback.

Dla szkół przewidziano doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, oprogramowanie komputerowe, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne, wspierające realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Beneficjent: Gmina Choczewo

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.07.2018

Wartość projektu: 1.279.430,64 zł

Wartość dofinansowania: 1.215.459,11 zł


 

logo Bursztynowy Pasaż“Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego
w miejscowości Kopalino”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013


Na_strone_logo PO Ryby“Rewitalizacja turystycznej miejscowości Choczewo poprzez remont chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz zakup
elementów małej architektury”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


Na stronę

“Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo – Przebendowo”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

IMAG2233


“Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino – do drogi z powiatem lęborskim”.

logo1 logo2 logo4

“Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino – do drogi z powiatem lęborskim”.

Beneficjent: Gmina Choczewo 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 


Letowo_Loga


Na_strone_place_zabaw


 

Na stronę

„Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z zapleczem oraz salą konferencyjno-wystawową w Choczewie”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013


logo Kościuszki“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

“Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Choczewie”

Operacja, mająca na celu poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez polepszenie podstawowych usług, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
“Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


logo Kościuszki

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki polegająca na realizacji ciągów komunikacyjnych: szlaku spacerowego i ścieżki rowerowej”

Operacja, mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


WFOSiGW wersja kolor

“Przebudowa oczyszczalni ścieków w Choczewie”.

Gmina Choczewo 

Całkowity koszt: 6 804 858 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie: 2 000 000 zł

Inwestycja obejmowała:
– Budowę nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wyposażonego w system kontrolny ilości i jakości zrzucanych ścieków umożliwiający odcięcie dopływu ścieków o parametrach mogących zaburzyć pracę oczyszczalni 
– Budowę dwóch nowych zbiorników żelbetowych systemu KA/FR 
– Budowę budynku technologicznego z zapleczem warsztatowym i układem zasilania awaryjnego 
– Budowę budynku socjalno-biurowego z zapleczem higieniczno-sanitarnym 
– Budowę stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oparciu o zblokowane urządzenie sito-piaskownik 
– Budowę przepompowni technologicznej ścieku oczyszczonego mechanicznie z systemem pomiaru, rozdziału i regulacji przepływu na poszczególne ciągi technologiczne 
– Budowę komory tlenowej stabilizacji i zagęszczania osadu 
– Montaż systemu odwadniania 
– Budowę i montaż systemu dozowania koagulantu 
– Montaż układu pomiarowego ścieków poddawanych procesom oczyszczania i zrzucanych do odbiornika 
– Przebudowę systemu sterowania procesem oczyszczania ścieków w oparciu o stężenie tlenu w komorze napowietrzania 
– Modernizację istniejących budynków warsztatowo – garażowych 
– Budowę wiaty speniającej funkcje magazynu osadu oraz magazynu na surowce wtórne i materiały niebezpieczne 
– Budowę nowego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków