Projekty dofinansowane

Informujemy, że Gmina Choczewo otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 580 000 zł. Projekt w całości finansowany jest przez Fundusze Europejskie. Realizacja programu zakłada zakup sprzętu komputerowego tj. laptopów oraz przekazanie ich do ponad dwustu dzieci zamieszkujących Gminę Choczewo.


Informujemy, że Gmina Choczewo otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 163 380,000 zł. Projekt w całości finansowany jest przez Fundusze Europejskie. Planowane efekty projektu to : zwiększenie wydajności systemów informatycznych, ujednolicenie infrastruktury sieci i usług serwerowych, zwiększenie zabezpieczeń sieci oraz zwiększenie świadomości na temat cyberbezpieczeństwa.


Informujemy, że Gmina Choczewo otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne
pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Stilo”.  W ramach zadania planuje się wykonać sieć oświetlenia ulicznego; przebudowę fragmentów ulic           o całkowitej powierzchni 1199 m2; remont ul. Latarników w Sasinie- odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni o powierzchni 333 m2 oraz montaż elementów małej architektury tj. koszy na śmieci, ławek oraz stojaków na rowery.  Promesa inwestycyjna dla Gminy Choczewo opiewa na kwotę 525.307,54 zł. Natomiast całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 583 675,04 zł.


Gmina Choczewo we współpracy z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Choczewie podjęła się realizacji zadania ,, Czyste plaże w Gminie Choczewo” korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizacja zadania opiewa na kwotę 80 000 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 20 000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji zadania.

www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji zadania ,,Czyste plaże w Gminie Choczewo”


 


 Informujemy, że Gmina Choczewo otrzymała wsparcie finansowe na inwestycje majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 789 774,00 zł.


 

 


 


 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.


„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Choczewo w sprzęt ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego”

Dofinansowanie w kwocie 34 396,56 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach zadania doposażono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Choczewo w sprzęt ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego: przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw podpór do stabilizacji, defibrylator AED z torbą transportową, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera, detektor wielogazowy, parawan do osłonięcia miejsc wypadków i osób poszkodowanych szt. 2, zestaw poduszek wysokościowych niskiego podnoszenia.

„Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”

Gmina Choczewo w partnerstwie z gminami: Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Miejską Reda, Miejską Wejherowo oraz Wejherowo realizuje projekt pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizowany w latach 2017-2018 projekt zakłada zakup 609 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru 9 gmin powiatu wejherowskiego zamieszkałego przez ponad 200 tysięcy osób. Doposażone zostaną następujące jednostki:

 • w gminie Gniewino: OSP Gniewino, OSP Kostkowo, OSP Nadole
 • w gminie miejskiej Wejherowo: OSP Wejherowo;
 • w gminie Wejherowo: OSP Bolszewo, OSP Gościcino;
 • w gminie miejskiej Reda: OSP Reda;
 • w gminie Szemud: OSP Szemud;
 • w gminie Linia: OSP Linia, OSP Strzepcz;
 • w gminie Luzino: OSP Luzino;
 • w gminie Łęczyce: OSP Łęczyce, OSP Bożepole Wielkie;
 • w gminie Choczewo: OSP Choczewo.

Doposażenie jednostek ratownictwa w nowoczesny sprzęt wpłynie na wzmocnienie odporności powiatu wejherowskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu m.in.:

 • sprawniejszego funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • zwiększeniu możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu,
 • poprawie bezpieczeństwa powodziowego,
 • poprawie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami.

Sprzęt ratownictwa, którymi dysponują poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej rozproszone na ternie powiatu będzie uzupełniony o nowoczesne specjalistyczne urządzenia ratownictwa. W związku z występującym ryzykiem podtopień – wyposażenie w specjalistyczne, przenośne i wysoce wydajne pompy oraz agregaty prądotwórcze na wypadek konieczności odcięcia zasilania sieciowego, a także inne urządzenia ratownictwa stanowić będą ważny element systemu likwidowania skutków zagrożeń.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca III kwartału 2018 roku. Wartość ogólna projektu to 3 106 691,71 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 2 636 014,47 zł.


 

Projekt polega na modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej.

 

W ramach projektu na terenie Gminy Wejherowo zostanie:

– wykonana modernizacja oświetlenia parkowego obejmującego 80 źródeł LED
z zaprogramowanym ograniczenie mocy,

– wykonana modernizacja oświetlenia zewnętrznego obejmującego 719 opraw oświetleniowych (ze źródłem LED z zaprogramowanym ograniczeniem mocy)

Ponadto nastąpi montaż: 283 szt. wysięgników, 26 zegarów astronomicznych oraz 26 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych.

 

W ramach projektu na terenie Gminy Choczewo zostanie:

– wykonana modernizacja oświetlenia zewnętrznego z zaprogramowanym ograniczeniem mocy w tym 134 źródłami LED oraz 8 oprawami oświetleniowymi ze źródłem LED wraz z infrastrukturą

Ponadto nastąpi montaż: 6 cyfrowych zegarów astronomicznych, 6 liczników czasu pracy we wszystkich szafkach oświetleniowych.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 017 972,60 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 865 276,71 zł


Bez tytułu

Gmina Choczewo realizuje projekt „SPEAK-TIK. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choczewo” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji szeregu działań wynikających z kompleksowej diagnozy potrzeb uczniów, nauczycieli i szkół.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych m.in. z przyrody, matematyki, fizyki, geografii, chemii i języka angielskiego. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach pozaszkolnych do Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz Centrum Hewelianum w Gdańsku. Organizowane są zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz zajęcia ze specjalistami (m.in. psychologami) z zakresu indywidualizacji pacy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uzupełnieniem wsparcia dla uczniów jest doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń z zakresu umiejętności wykorzystania narzędzi ICT, prowadzenia zajęć metodą projektu edukacyjnego, nauczania metodą eksperymentu czy prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody Biofeedback.

Dla szkół przewidziano doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, oprogramowanie komputerowe, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne, wspierające realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Beneficjent: Gmina Choczewo

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.07.2018

Wartość projektu: 1.279.430,64 zł

Wartość dofinansowania: 1.215.459,11 zł


 

logo Bursztynowy Pasaż“Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego
w miejscowości Kopalino”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013


Na_strone_logo PO Ryby“Rewitalizacja turystycznej miejscowości Choczewo poprzez remont chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz zakup
elementów małej architektury”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


Na stronę

“Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo – Przebendowo”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

IMAG2233


“Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino – do drogi z powiatem lęborskim”.

logo1 logo2 logo4

“Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-gospodarczej pobrzeża Słowińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej w Gminie Choczewo w miejscowości Sasino – do drogi z powiatem lęborskim”.

Beneficjent: Gmina Choczewo 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 


Letowo_Loga


Na_strone_place_zabaw


 

Na stronę

„Budowa Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z zapleczem oraz salą konferencyjno-wystawową w Choczewie”

Beneficjent: Gmina Choczewo

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013


logo Kościuszki“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

“Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Choczewie”

Operacja, mająca na celu poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez polepszenie podstawowych usług, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
“Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


logo Kościuszki

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki polegająca na realizacji ciągów komunikacyjnych: szlaku spacerowego i ścieżki rowerowej”

Operacja, mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


WFOSiGW wersja kolor

“Przebudowa oczyszczalni ścieków w Choczewie”.

Gmina Choczewo 

Całkowity koszt: 6 804 858 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie: 2 000 000 zł

Inwestycja obejmowała:
– Budowę nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wyposażonego w system kontrolny ilości i jakości zrzucanych ścieków umożliwiający odcięcie dopływu ścieków o parametrach mogących zaburzyć pracę oczyszczalni 
– Budowę dwóch nowych zbiorników żelbetowych systemu KA/FR 
– Budowę budynku technologicznego z zapleczem warsztatowym i układem zasilania awaryjnego 
– Budowę budynku socjalno-biurowego z zapleczem higieniczno-sanitarnym 
– Budowę stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oparciu o zblokowane urządzenie sito-piaskownik 
– Budowę przepompowni technologicznej ścieku oczyszczonego mechanicznie z systemem pomiaru, rozdziału i regulacji przepływu na poszczególne ciągi technologiczne 
– Budowę komory tlenowej stabilizacji i zagęszczania osadu 
– Montaż systemu odwadniania 
– Budowę i montaż systemu dozowania koagulantu 
– Montaż układu pomiarowego ścieków poddawanych procesom oczyszczania i zrzucanych do odbiornika 
– Przebudowę systemu sterowania procesem oczyszczania ścieków w oparciu o stężenie tlenu w komorze napowietrzania 
– Modernizację istniejących budynków warsztatowo – garażowych 
– Budowę wiaty speniającej funkcje magazynu osadu oraz magazynu na surowce wtórne i materiały niebezpieczne 
– Budowę nowego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków