Taksacja terenowa lasów na terenie Gminy Choczewo

W związku z realizacją przez firmę TAXUS.UL Sp. z o.o. zadania pt. “Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych w powiecie wejherowskim” zleconego przez Powiat Wejherowski, informujemy, że na terenie
Gminy Choczewo, odbywa się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (od 18 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.). Pracami zostały objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.).

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Wójt informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Gminy o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Artykuł umieszczono w Aktualności.