Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Wycinka drzew

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla osób prowadzących działalność gospodarczą – doc

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla osób prowadzących działalność gospodarczą – pdf

 

Do wniosku należy załączyć mapę określającą dokładną lokalizację drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących/planowanych.


Od dnia 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew

Bez tytułuUrząd Gminy Choczewo informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami każde planowane usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych ( grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i in.) na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy.
Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

Nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,

Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm.
W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w terminie 2 tygodni Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo. Od wizyty urzędnika jest 6 miesięcy na usunięcie drzewa, jeżeli po upływie terminu nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy ponownie należy złożyć zgłoszenie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną! Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez Ministra Środowiska.

W przypadku gdy nieruchomość nie będąca lasem:

wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.


Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 01 stycznia 2017r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach /Dz. U. z 2016r. poz. 2249/ , która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do:

–  drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

–  drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

– drzew i krzewów, które usuwane są na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm oraz krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Uwaga: W każdym przypadku wymagana jest zgoda i zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów:

– usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub pomników przyrody, wojewódzkiego konserwatora zabytków

– będących siedliskiem ptaków chronionych, regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Gminy w Choczewie pokój nr 2, tel. 58 572 39 40 wew. 230.


Podstawowe informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów:

Kiedy nie jest wymagana zgoda na wycinkę drzewa/krzewu?

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagana zgoda na usunięcie między innymi:

* – podmiot określony w tych przepisach , w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazuje do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informuje o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów a także dokumentacją fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Kto wydaje zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu?

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

Jakie dokumenty są wymagane do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów?

Kiedy nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew?

Nie nalicza się opłat za usunięcie: