Informacja GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie informuje, że z dniem
1 listopada 2017 roku nie będzie finansowała zwrotów kosztów dojazdu na terapię dla osób uzależnionych.

Gminy, jako podmioty dysponujące środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek przeznaczania w/w funduszy wyłącznie na realizację zadań wynikających z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to zadania związane z prowadzeniem przez gminy działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności:

  • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Finansowanie dojazdu osób uzależnionych na terapię nie mieści się w zakresie zadań, jakie mogą być realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i finansowane ze środków na realizację w/w zadań.

Artykuł umieszczono w Aktualności.