Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Kategoria: Aktualności

W dniu 15 lutego 2021r. w Urzędzie Gminy Choczewo odbyło się podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi w związku z przeprowadzonym konkursem ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi. Do Urzędu Gminy wpłynęło siedem ofert, a wysokość środków które Gmina przeznaczyła na to zadanie wyniosła 80 tysięcy złotych.

Wójt Gminy Choczewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznał dotację na realizację zadania publicznego zgodnie z poniższą tabelą:

 1. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper – Nordic Walking dla Wszystkich , Hybrydowy Inkubator Kultury 2021 – 17.500 zł
 2. Stowarzyszenie ,,GD’’ – Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego – 500 zł
 3. Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’,  – Ostatni dzień lata – 5 500 zł
 4. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo – Promowanie piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Choczewo- 7.000 zł
 5. Wojskowy Klub Sportowego „Flota”- Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choczewo w strzelectwie sportowym – 5.500 zł
 6. Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo- Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży – 40.000 zł
Kategoria: Aktualności

Wyniki z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w składzie:

 1. Grzegorz Książek- przewodniczący komisji
 2. Maja Lessnau – sekretarz
 3. Beata Żuk – członek
 4. Sylwia Leśnik – Oleszek – członek

Wójt Gminy Choczewo zapoznał się z propozycjami Komisji Konkursowej i ogłasza wyniki przyjętych ofert do realizacji zadania publicznego z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie realizacji zadań publicznych dotyczyły:

 1. a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Celem współpracy na rok 2021 jest budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi poprzez efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Choczewo, a także zdynamizowania działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności.

Do Urzędu Gminy Choczewo do dnia 25 stycznia 2021r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych od nw. podmiotów:

 1. Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego „Carpe Diem Semper”, ul. Bałtycka 13, 84-210 Choczewo,
 2. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo, ul. Pomorska 24/11, 84-250 Gniewino,
 3. Wojskowego Klubu Sportowego „Flota”, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia,
 4. Gminnego Towarzystwa Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo, ul. Kusocińskiego 7, 84-210 Choczewo;
 5. Stowarzyszenie ,,GD’’, Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk;
 6. Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’, Al. W. Korfantego 22/68, 40-004 Katowice.

Komisja Konkursowa opiniowała złożone oferty wg  następujących kryteriów:

L. p. KRYTERIUM FORMALNE OCENY OFERT SPEŁNIA/

NIE SPEŁNIA

1. Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot? TAK/NIE
2. Czy oferta jest kompletna i prawidłowo wypełniona? TAK/NIE
3. Czy zadanie zawarte w ofercie jest zgodne z obszarami, o których mowa w § 1 zarządzenia? TAK/NIE
4. Czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Gminy? TAK/NIE
L. p. KRYTERIUM

MERYTORYCZNE OCENY OFERT

1. Możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:

a) ocena potencjału oferenta w zakresie realizacji zadania,

b) ocena sposobu realizacji zadania,

c) realność zaproponowanego programu,

d)ocena możliwości upowszechniania informacji o projekcie.

2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania:

a) rzetelność przedłożonego planu rzeczowo – finansowego,

b) zasadność wydatkowania środków / analiza kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności,

c) spójność kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym/ merytorycznym.

3. Proponowana jakość wykonania zadania, w tym:

a) ocena przedsięwzięcia pod względem atrakcyjności, rangi zawodów, etc.,

b) dobór zaangażowanych szkoleniowców, trenerów, instruktorów, specjalistów realizujących zadanie,

c) atrakcyjność i dostępność oferty dla odbiorców/ adresatów,

d) ilość odbiorców.

W pozostałych przypadkach oferty spełniały kryteria formalne, tj. zostały złożone według wzoru obowiązującego formularza, zawierały wszystkie wymagane informacje oraz załączniki, których dotyczą przedsięwzięcia realizowane w formie zadania publicznego, były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oraz były zgodne z obszarami wskazanymi w zarządzeniu nr 7/2021 Wójta Gminy Choczewo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wójt Gminy Choczewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznał dotację na realizację zadania publicznego zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Nazwa

oferenta

Oferowana

kwota

Data wpływu oferty do urzędu Obszar zadań Łączna  ilość uzyskanych punktów Proponowana kwota
1. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper”  

19.140 zł

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

30 pkt

 

15.000 zł

2. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper” 3.800 zł 25.01.2021r. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 30 pkt 2.500 zł
3. Stowarzyszenie ,,GD’’, Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk  

900 zł

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

15 pkt

 

500 zł

 

 

4.

 

Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’, Al. W. Korfantego 22/68, 40-004 Katowice

 

 

10.000 zł

 

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

22,85 pkt

 

 

 

5.500 zł

5. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo  

11.000 zł

 

25.01.2021 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

29,5 pkt

 

7.000 zł

6. Wojskowy Klub Sportowego „Flota”  

10.000 zł

 

25.01.2021r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

23 pkt

 

5.500 zł

7. Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo  

46.000 zł

 

25.01.2021 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

30 pkt

 

40.000 zł

 

 

 

Kategoria: Aktualności

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Choczewie

 

Kategoria: Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Choczewo.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać :

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski można również pobrać w Urzędzie Gminy Choczewo, pok. nr 9.

W razie jakichkolwiek  pytań proszę o kontakt:

58 572 39 13 – wew. 225

a.szmyd@choczewo.com.pl

FORMULARZE DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://bip.choczewo.com.pl/artykul/57/3087/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej

Kategoria: Aktualności

Numery kont bankowych

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY CHOCZEWO W KASZUBSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WEJHEROWIE ODDZIAŁ W CHOCZEWIE:

 UWAGA: Informujemy, nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych dla mieszkańców gminy z tytułu płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01 lutego 2021r każdy mieszkaniec ma swój indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania płatności. Informacja o indywidualnych numerach rachunku przekazana będzie mieszkańcom wraz z decyzją o wymiarze podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. Odrębnym pismem przekazana zostanie informacja o indywidualnym numerze konta bankowego dla płatności za gospodarkę odpadami.

Numer rachunku bankowego obowiązujący w latach ubiegłych jest nadal aktywny i wpłaty dokonane na dotychczasowy rachunek są przyjmowane i księgowane, jednakże z uwagi na wdrożenie płatności masowych uprzejmie prosimy o wpłacanie już na nowy indywidualny numer rachunku bankowego.

Jednocześnie informujemy, że osoby fizyczne nadal mogą dokonywać płatności podatków u sołtysów.  

 • 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010 – DOCHODY opłata skarbowa, płatność za koncesję na sprzedaż alkoholu, podatki i opłaty od osób prawnych i inne należności na rzecz Gminy
 • 72 8350 0004 2600 0185 2000 0150 – DOCHODY – Gospodarka odpadami
 • 90 8350 0004 2600 0185 2000 0020 – WYDATKI
 • 51 8350 0004 2600 0185 2000 0140 – SUMY DEPOZYTOWE wpłata wadium
 • 43 8350 0004 2600 0185 2000 0090 – FUNDUSZ PRACY

 

Kategoria: Aktualności

Staż na start

STAŻ NA START

Wszystkich chętnych z Gminy Choczewo, którzy chcą nabyć nowe doświadczenia w pracy w Urzędzie  zachęcamy do zgłaszania się na STAŻ do Urzędu Gminy w Choczewie.

OFERUJEMY:

 • miłą atmosferę pracy,
 • szanse na rozwój zawodowy,
 • zdobycie cennych doświadczeń

Warunkiem skorzystania ze stażu jest bycie zarejestrowanym w Urzędzie Pracy oraz dostarczenie swojego CV do Urzędu Gminy Choczewo.  W razie ewentualnych pytań służymy pomocą.

Osoba do kontaktu:

Patrycja Doppke

Urząd Gminy Choczewo

Ul. Pierwszych Osadników 17

84-210 Choczewo

Telefon: (58)572-39-13 wew. 226

Kategoria: Aktualności

UWAGA! PTASIA GRYPA

 

 

 

Kategoria: Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021, Wójt Gminy Choczewo Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu:sekretariat@choczewo.com.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich)

Więcej informacji w załączniku ,,Ogłoszenie naboru”. 

Ogłoszenie naboru

Formularz zgłoszeniowy i zgoda RODO

Formularz zgłoszeniowy i zgoda RODO

 

 

Kategoria: Aktualności

Zakończenie ferii zimowych

Dobiegły końca ferie zimowe w Gminie Choczewo, które jak mówiły uczestniczące w nich dzieci – były za krótkie.

Działo się dużo, na frekwencję oraz nudę nie można było narzekać. Nasi najmłodsi mieli możliwość uczestniczenia w rozmaitych aktywnościach zorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie zabrakło gier i zabaw towarzyskich, warsztatów plastycznych i kulinarnych, pokazów artystycznych, zajęć zumby i sensoplastyki. Wielu spotkań z naszymi przyjaciółmi z Kreatywne Animacje . Mam nadzieję, że wszyscy bawiliście się kolorowo i każdy znalazł dla siebie coś atrakcyjnego.

Dziękuję za wspólnie spędzony czas i każdemu kto przyłożył cegiełkę do tego wszystkiego. Udało Nam się . W czasach ciężkich dla Nas wszystkich i często niezrozumiałych dla dzieci stworzyć w reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa coś pięknego.

Przewodnicząca GKRPA

Marta Lewandowska

Kategoria: Aktualności