ROZBUDOWA PLACU ZABAW W ŁĘTOWIE

Kategoria: Aktualności

Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wójt Gminy Choczewo o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe.

Oferty należy składać w terminie do 25 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo przy ul.Pierwszych Osadników 17, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data dotarcia przesyłki.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty doc

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie doc

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie pdf

Kategoria: Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

W związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37.

Rejestrujący porady będą się kierowali zasadą rejonizacji.
Porada zostanie udzielona NIEZWŁOCZNIE w ciągu dnia, w którym została ona umówiona.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej NIE SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Od 1 stycznia 2021  roku, w związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od 1 stycznia 2021 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 58-677-61-37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie, bądź przekazuje staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskała pomoc.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawa obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. nieodpłatną mediację
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Poradnictwo obywatelskie, obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Powiat Wejherowski w 2021 r. prowadzi 9 punktów, w tym: 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dziesięciu gminach powiatu.
W związku z powyższym, Powiat Wejherowski w dniu 2 października 2020 r. podpisał porozumienia z gminami Powiatu Wejherowskiego w sprawie prowadzenia w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wejherowskiego.

HARMONOGRAM NA 2021 ROK

LP. ADRES PUNKTU ŚWIADCZENIA RODZAJ  ŚWIADCZENIA  

GODZINY PRZYJĘĆ

OBSŁUGA PUNKTU ŚWIADCZENIA NPO/NPP
1. Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Hallera 1

84-200 Wejherowo

nieodpłatna pomoc prawna pon., śr. – pt. 8:30 – 12:30

wt. 10:30 – 14:30

Radca prawny
2. Urząd Miasta Redy

ul. Gdańska 33

84-240 Reda

nieodpłatna pomoc prawna pn., wt., śr., pt. 11:30 – 15:30

czw. 9:00 – 13:00

Adwokat
3. Urząd Miasta Redy

ul. Gdańska 33

84-240 Reda

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pn., wt., śr., pt. 7:30 – 11:30

czw. 13:00 – 17:00

 

Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia

(doradca obywatelski)

4. Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

nieodpłatna pomoc prawna pn. 13:00 – 17:00

wt., śr., pt. 7:30 – 11:30

czw. 11:30 – 15:30

Adwokat
5. Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pn. 9:00 – 13:00

wt., śr., pt. 11:30 – 15:30

czw. 7:30 – 11:30

Stowarzyszenie OVUM

ul. Traugutta 2

84-388 Gdynia

(doradca obywatelski)

6. Bolszewo

ul. Reja 9

84-239 Bolszewo

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze specjalizacją mediacja pn., wt., śr., pt. 11:30 – 15:30

czw. 9:00 – 13:00

 

Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia

(doradca obywatelski)

7. Urząd Gminy Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 17

84-210 Choczewo

nieodpłatna pomoc prawna pn. 10:00 – 14:00

pt. 10:00 – 14:00

Radca prawny
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Długa 42B

84-218 Łęczyce

wt. 8:00 – 12:00

śr. 10:00 – 14:00

czw. 8:00 – 12:00

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Obrońców Szemuda 2A

84-217 Szemud

nieodpłatna pomoc prawna

 

pn. 8:30 – 12:30

 

Stowarzyszenie OVUM

ul. Traugutta 2

84-388 Gdynia

(Radca prawny)

Urząd Gminy Szemud

ul. Kartuska 13

84-217 Szemud

czw. 11:30 – 15:30
Urząd Gminy Linia

ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

wt. 11:30 – 15:30

śr. 9:00 – 13:00

pt. 9:00 – 13:00

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pomorska 40/1

84-250 Gniewino

nieodpłatna pomoc prawna śr. 14:00 – 18:00

pt. 14:00 – 18:00

Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia

(Radca prawny)

Urząd Gminy Luzino

ul. 10 Marca 11

84-242 Luzino

pn. 14:00 – 18:00

wt. 15:00 – 19:00

czw. 8:00 – 12:00

Kategoria: Aktualności

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2021 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2021 r. – stali mieszkańcy:

Choczewo (zabudowa jednorodzinna), Choczewko

Choczewo (bloki) ul. Pucka 10, ul. Pucka 12, ul. Pucka 14, ul. Pucka 16 oraz Zwartowo 19C (bloki)

Lublewo, Lublewko, Starbienino, Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka, Lubiatowo, Kopalino, Kierzkowo, Osieki, Jackowo osiedle k. Kopalina

Sasino, Osetnik (Stilo), Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo wieś

Żelazno, Kurowo, Przebendowo, Przebendówko, Borkowo, Borkówko, Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, Gościęcino

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2021 r. – nieruchomości letniskowe:

Choczewo

Lubiatowo, Kopalino, Jackowo osiedle k. Kopalina, Lublewo, Lublewko, Starbienino, Łętowo, Łętówko, Karczemka, Kierzkowo, Osieki

Przebendowo, Zwartowo, Zwartówko

Sasino, Osetnik (Stilo), Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo (wieś)

 

Kategoria: Aktualności

Zmiany w oznaczaniu worków na śmieci

Od 1 stycznia wprowadzamy zmianę w oznaczaniu worków na śmieci.

Dbaj wspólnie z gminą o środowisko i uniknij kary za brak segregacji odpadów poprzez:

– umieszczanie na workach czytelnego adresu bądź numeru ewidencyjnego z deklaracji (lewy, górny narożnik);
– gdy z jednego adresu składana jest więcej niż jedna deklaracja- oznacz worek numerem ewidencyjnym z deklaracji.

Szczególnie ważne w przypadku domów wielorodzinnych z 1 miejscem gromadzenia odpadów.

Kategoria: Aktualności

“WzMOCnij Swoje Otoczenie” Gmina Choczewo z grantem od PSE

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Informujemy, że Gmina Choczewo otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.494.000,00 zł
na budowę i wyposażenie domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP
w miejscowości Sasino.

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Powszechny Spis Rolny – konkursy

Konkurs „PSR 2020. Po co ten spis?”

Konkurs dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę indywidualną lub zbiorową (zespół maks. 6-osobowy) na temat „Po co ten spis?”.

Technika dowolna np. piosenka, wiersz, inscenizacja, filmik, plakat, animacja itd.

Konkurs trwa do 18 listopada.

Do wygrania atrakcyjne nagrody m.in. bezprzewodowe głośniki, słuchawki JBL, ładowarki bezprzewodowe, myszki bezprzewodowe, powerbanki, pendrive’y 128 GB, frisbee, czapki z daszkiem, świnki skarbonki.

Więcej informacji i regulamin: https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkurs-psr-2020-po-co-ten-spis,225,1.html

 

Konkurs “Statystycznie, najlepszy scenariusz (ogólnopolski, organizowany przez GUS)”

Konkurs skierowany jest do nauczycieli uczących w klasach VI – VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Zadanie polega na napisaniu scenariusza lekcji, dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego, rolnictwa i zagadnień związanych z gospodarstwami rolnymi. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 2 000. 2 500 i 3 000 zł. Czas na zgłoszenia jest do 30 listopada!

Więcej informacji i regulamin: https://spisrolny.gov.pl/konkursy

 

Konkurs „Z gospodarstwa na stół”

Aby wziąć udział w konkursie, należy spisać swoje gospodarstwo rolne, a następnie zrobić zdjęcie przetworu lub gotowej potrawy przygotowanej z produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa. Można dodać przepis.

Zdjęcie należy przesłać na adres: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl do 15 listopada. Nagrody do zdobycia to: m.in. dysk 1 TB, powerbank, głośnik bluetooth i inne.

Więcej informacji i regulamin: https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkurs-z-gospodarstwa-na-stol,234,1.html

 

Konkurs „Kto pierwszy, ten lepszy”

Konkurs PSR „Kto pierwszy, ten lepszy”. Zasady: wygrają rolnicy z gmin, które w okresie 29.10-15.11.2020 odnotują najwyższy przyrost wskaźnika kompletności (wszystkimi metodami łącznie – przez Internet, telefonicznie, w czasie wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem). Gminy podzielone są na trzy kategorie – takie, które mają do 99 gospodarstw rolnych, 100-499 oraz 500 i więcej. Zwycięskie gminy otrzymają drobne upominki, które będą do odbioru w urzędzie gminy przez rolników, którzy się spisali – do wyczerpania puli. Nie martwcie się – jest ich bardzo dużo! Są to m.in. torby składane, ręczniki szybkoschnące, zawieszki zapachowe, saszetki z herbatą, długopisy do ekranów, kamizelki odblaskowe, frisbee, latarki, t-shirty.

Więcej informacji i regulamin: https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkurs-kto-pierwszy-ten-lepszy,231,1.html

 

Konkurs „Najbardziej aktywny sołtys”

Nagradzamy najbardziej aktywnych sołtysów.

Pokaż nam jak promujesz spis rolny w swoim społeczeństwie i wygrywaj atrakcyjne nagrody.

Sołtysie! Prześlij swoje zgłoszenie do 30 listopada na adres:  SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

Więcej informacji i regulamin: https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkurs-najbardziej-aktywny-soltys,223,1.html

 

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego (ogólnopolska, organizowana przez GUS)

 

Każdy, kto do 22 listopada spisze się przez Internet, może zarejestrować otrzymany kod, wziąć udział w loterii i wygrać cenne nagrody.

 

Więcej informacji i regulamin: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Kategoria: Aktualności