Informacja dotycząca powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Choczewo

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Choczewo

Kategoria: Aktualności

AKCYZA

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy Choczewo.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać :

– w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

– w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

 

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;

3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką  albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wnioski można również pobrać w Urzędzie Gminy Choczewo, pok. nr 9.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

58 572 39 13 – wew. 220, e-mail: a.budnik@choczewo.com.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego doc

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego pdf

Załącznik – Zestawienie faktur pdf

Załącznik – Zestawienie faktur doc

Oświadczenie na wniosek strony doc

Oświadczenie na wniosek strony pdf

Oświadczenie uzupełnienie do wniosku pdf

Oświadczenie uzupełnienie do wniosku doc

Klauzula – podatek akcyzowy pdf 

Klauzula – podatek akcyzowy doc

Kategoria: Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Choczewo zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert:

1.W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,

2) osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

3) osoby korzystające w pełni z praw publicznych.

2.Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu) w terminie do dnia 19 stycznia 2022 r.

3.Zgłoszenia można wysłać pocztą elektroniczną rada@choczewo.com.pl lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo.

4.W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

5.Wójt, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.

6.Udział w komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

7.Zadania komisji konkursowej są następujące :

1) ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu ofert,

2) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

 

Zgłoszenia można:
wysyłać pocztą elektroniczną rada@choczewo.com.pl  lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Choczewie
ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
w terminie do dnia 19.01.2022 r.

Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka

Pliki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI pdf

 

 

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Działając na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 do 31 stycznia 2022 r.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Kategoria: Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022  roku, w związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że w związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37.

Rejestrujący porady będą się kierowali zasadą rejonizacji.

Porada zostanie udzielona NIEZWŁOCZNIE w ciągu dnia, w którym została ona umówiona.


Powiat Wejherowski w 2022 r. prowadzi 9 punktów, w tym: 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dziesięciu gminach powiatu w tym w Gminie Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17

Więcej informacji na temat bezpłatnych porad prawnych

Poniżej  harmonogram udzielania ww. pomocy w 2022 roku.

Harmonogram 2022 rok

Lista jednostek poradnictwa

 

Kategoria: Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wnioski należy składać  do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie ul. Kusocińskiego 5 84-210 Choczewo.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności

Kategoria: Aktualności