Zyskaj IMPULS do rozwoju!

Konkurs Grantowy dla  Pomorskich Firm z Branży  Czasu Wolnego realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza

W ramach  projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” realizowanego przez Agencje Rozwoju Pomorza  zostanie ogłoszony  konkurs grantowy dla firm. Nabór wniosków będzie trwał od 15 do 21 lipca 2022.

Dla kogo?

O grant mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy z branży czasu wolnego którzy:

  • posiadają PKD głównej działalności wskazane w Regulaminie Konkursu Grantowego – poniżej tabela. Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych.
  • działają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadają wyżej wspomniany PKD dzielności głównej. PKD zostały wskazane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.
  • ich główna siedziba oraz realizowany projekt będą zlokalizowane w województwie pomorskim
  • wykażą co najmniej 25% spadek przychodów, liczony jako średnia z lat 2020-2021, w stosunku do roku 2019.

Dodatkowe szanse będą mieli wnioskodawcy, którzy zdecydują się na zwiększenie wkładu własnego ponad zakładane 30%. Wśród preferowanych firm są te, które wykorzystają w swoich przedsięwzięciach rozwiązania cyfrowe lub proekologiczne oraz takie, które nie otrzymały wsparcia w ramach poprzedniego konkursu przeprowadzonego przez ARP  w czerwcu 2020 r, który był dedykowany branży czasu wolnego.

Ile?
Pula środków  do rozdysponowania  w konkursie to 40 981 428 zł.

Firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie na realizowane projekty od 25 tys. do 160 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Na co?

Głównym celem projektów powinien być rozwój i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych firm m.in. poprzez:

  • wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych cyfrowych i ekoefektywnych,
  • unowocześnienie wyposażenia.

Dodatkowo punktowane będą projekty związane z transformacją cyfrową firmy oraz o charakterze proekologicznym. Preferowane będą również przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu nowych usług lub produktów do oferty firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na zakup nowych środków trwałych i wyposażenia oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych jak oprogramowanie czy licencje. Może to być przykładowo zakup instalacji paneli fotowoltaicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, systemu informatycznego usprawniającego działanie restauracji ale także zakup łóżek do pokoi gościnnych czy wyposażenia kuchni hotelowej. Dofinasowaniu nie podlegają koszty robót budowlanych.

 

Więcej szczegółów w załączonym poniżej pliku.

informacja_IMPULS_24.06.22

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.