Wycinka drzew

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – doc

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew – pdf

Do wniosku należy załączyć mapę określającą dokładną lokalizację drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących/planowanych.


Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 01 stycznia 2017r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach /Dz. U. z 2016r. poz. 2249/ , która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do:

–  drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

–  drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

– drzew i krzewów, które usuwane są na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm oraz krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Uwaga: W każdym przypadku wymagana jest zgoda i zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów:

– usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub pomników przyrody, wojewódzkiego konserwatora zabytków

– będących siedliskiem ptaków chronionych, regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Gminy w Choczewie pokój nr 2, tel. 58 572 39 40 wew. 230.


Podstawowe informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów:

Kiedy nie jest wymagana zgoda na wycinkę drzewa/krzewu?

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagana zgoda na usunięcie między innymi:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • krzewów na terenie pokrytym roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzonym pod względem rozmieszczenia i doborem gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zielonych,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zielonych,
 • drzew lub krzewów podczas prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • drzew lub krzewów stanowiących wywroty lub złomy usuwanych przez:
   jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego, zarządów dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,*
   inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzającym, że drzewo lub krzew stanowi złom lub wywrot,*
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określone w przepisach na podstawie art. 120 ust. 2f.

* – podmiot określony w tych przepisach , w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazuje do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informuje o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów a także dokumentacją fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Kto wydaje zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu?

 • wójt, burmistrz albo prezydent miasta (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),
 • wojewódzki konserwator zabytków w przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),
 • starosta w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością gminy (art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

 • posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości,
 • właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego.

Jakie dokumenty są wymagane do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów?

 • wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu (polecamy korzystanie z wzoru wniosku dostępnego na stronie Urzędu Gminy),
 • mapa lub szkic z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia.

Kiedy nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew?

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.