Gospodarka odpadami

Pobierz aplikacje ,,KIEDY ŚMIECI” i dowiedz się o odbiorze odpadów w twojej okolicy


Komunikat Wójta Gminy Choczewo

dot. właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych ma cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 Informuję, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888) oraz stosownymi aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie gminy Choczewo – w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada Gminy Choczewo uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do ponoszenia opłaty ryczałtowej na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości.

Ryczałtowa stawka opłaty na terenie gminy Choczewo od stycznia 2021 roku wynosi :

181,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

W związku z powyższym Wójt Gminy Choczewo, informuje o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Od 1 stycznia obowiązuje nowy druk deklaracji, który jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy. Druki dostępne są także w  Urzędzie Gminy (pokój nr 9).

Deklarację, o której mowa, należy dostarczyć do tutejszego urzędu osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP.

 Ryczałtowa stawka opłaty jest stawką roczną, bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania na niej odpadów czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżanie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony.

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie po złożeniu do tut. Urzędu deklaracji, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez wezwania, za cały rok, na INDYWIDUALNY numer konta bankowego, który zostaje automatycznie wygenerowany po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Termin opłat : do 30 czerwca lub w terminie do 31 grudnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy – w przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstanie w trakcie roku, po terminie 30 czerwca.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PSZOK

UWAGA!!!

NOWE ZASADY  DOSTARCZANIA ODPADÓW DO PSZOK!*

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77(przy GZGK), 84-210 Choczewo 

Czynny  w SOBOTY w godzinach 10.00 – 14.0

Zamiar dostarczenia odpadów do PSZOK należy zgłosić pod nr tel. 58 572 39 13 (wew. 209)

Zgłoszenia dotyczące  dostarczenia odpadów do PSZOK przyjmujemy do czwartku (każdego tygodnia) do godz. 15.00. Osoby przywożące odpady bez wcześniejszego zgłoszenia, nie będą obsługiwane!!!

W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne z terenu gminy Choczewo, dostarczane przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami

* Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2021 Wójta Gminy Choczewo z dnia 27.04.2021r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – informacja

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – PAŹDZIERNIK 2021

Informacja dla mieszkańców dotycząca odpadów wielkogabarytowych – październik 2021

Od 1 stycznia wprowadzamy zmianę w oznaczaniu worków na śmieci.

Dbaj wspólnie z gminą o środowisko i uniknij kary za brak segregacji odpadów poprzez:

– umieszczanie na workach czytelnego adresu bądź numeru ewidencyjnego z deklaracji (lewy, górny narożnik);
– gdy z jednego adresu składana jest więcej niż jedna deklaracja- oznacz worek numerem ewidencyjnym z deklaracji,

Szczególnie ważne w przypadku domów wielorodzinnych z 1 miejscem gromadzenia odpadów.

 


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2021 r. – stali mieszkańcy:

Choczewo ( zabudowa jednorodzinna), Choczewko

Choczewo (bloki) ul. Pucka 10, Pucka 12, Pucka 14, Pucka 16, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Zwartowo 19C ( blok)

Lublewo, Lublewko, Starbienino, Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka, Lubiatowo, Kopalino, Kierzkowo, Osieki Lęborskie, Jackowo osiedle k. Kopalina

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo Wieś

Żelazno, Kurowo, Przebendowo, Przebendówko, Borkowo Lęb., Borkówko, Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, Gościęcino

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2021 r. – nieruchomości letniskowe:

Choczewo

Sasino, Osetnik (Stilo), Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, Jackowo (wieś)

Lublewo, Lublewko, Starbienino, Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka, Lubiatowo, Kopalino, Kierzkowo, Osieki Lęborskie, Jackowo osiedle k. Kopalina

Przebendowo, Zwartowo, Zwartówko

 


Segregacja odpadów komunalnych w gminie Choczewo

Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!

Segregacja_Choczewo_ISegregacja_Choczewo_II

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Choczewo – RDR firmy

Miejsca-zagospodarowania-odpadów

Zbiórka elektroodpadów i baterii

Zbiórka przeterminowanych leków

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Choczewo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2016 rok


DEKLARACJA – PDF

DEKLARACJA – DOC

Wyjaśnienie-przyczyn-złożenia-korekty-deklaracji-1

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZKI Z NUMEREM DOMU

OPŁATY I DEKLARACJE – stali mieszkańcy gminy


EDUKACJA EKOLOGICZNA

Film zrealizowany na terenie ZZO CBK w Czarnówku “Droga odpadu – zobacz co się dzieje z odpadami z naszej gminy”

Film “Nie spalaj śmieci, spal się ze wstydu”

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Środowiska:
EKOdzieciaki (eko – gry i zabawy dla dzieci)

Nowe prawo dla czystego środowiska

Materiały edukacyjne:

Podane powyżej materiały mają charakter poglądowy. Szczegółowy sposób i zakres selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Choczewo określają Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Choczewo oraz uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.