Zadzwoń (58) 572 39 13
Godziny otwarcia Pon: 7:30 - 17:00
Wt - Czw : 7:30 - 15:30
Pt : 7:30 - 14:00

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

 


STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2023


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2023 – budynki wielorodzinne

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2023 – domki letniskowe

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2023 – zabudowa jednorodzinna


Aktualne stawki opłat za śmieci znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choczewo – https://bip.choczewo.com.pl/artykuly/180/gospodarowanie-odpadami-komunalnymi


Pobierz aplikacje ,,KIEDY ŚMIECI” i dowiedz się o odbiorze odpadów w twojej okolicy


Komunikat Wójta Gminy Choczewo

dot. właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych ma cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888) oraz stosownymi aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie gminy Choczewo – w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada Gminy Choczewo uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do ponoszenia opłaty ryczałtowej na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości.

Ryczałtowa stawka opłaty na terenie gminy Choczewo od stycznia 2022 roku wynosi:

191,90 za rok od każdego domku letniskowego lub od każdej innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W związku z powyższym Wójt Gminy Choczewo, informuje o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia obowiązuje nowy druk deklaracji, który jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy. Druki dostępne są także w  Urzędzie Gminy (pokój nr 9).

Deklarację, o której mowa, należy dostarczyć do tutejszego urzędu osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP.

Ryczałtowa stawka opłaty jest stawką roczną, bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania na niej odpadów czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżanie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony.

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie po złożeniu do tut. Urzędu deklaracji, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez wezwania, za cały rok, na INDYWIDUALNY numer konta bankowego, który zostaje automatycznie wygenerowany po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Termin opłat: do 30 czerwca lub w terminie do 31 grudnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy – w przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstanie w trakcie roku, po terminie 30 czerwca.

 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PSZOK

UWAGA!!!

NOWE ZASADY  DOSTARCZANIA ODPADÓW DO PSZOK!*

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77(przy GZGK), 84-210 Choczewo 

Czynny  w SOBOTY w godzinach 10.00 – 14.0

Zamiar dostarczenia odpadów do PSZOK należy zgłosić pod nr tel. 58 572 39 13 (wew. 209)

Zgłoszenia dotyczące  dostarczenia odpadów do PSZOK przyjmujemy do czwartku (każdego tygodnia) do godz. 15.00. Osoby przywożące odpady bez wcześniejszego zgłoszenia, nie będą obsługiwane!!!

W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne z terenu gminy Choczewo, dostarczane przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami

* Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2021 Wójta Gminy Choczewo z dnia 27.04.2021r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – informacja

 

Ogłoszenie o wywozie wielkogabarytów

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022 ROK

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych BLOKI

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabydowy jednorodzinnej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych domki letniskowe

 

 

Od 1 stycznia wprowadzamy zmianę w oznaczaniu worków na śmieci.

Dbaj wspólnie z gminą o środowisko i uniknij kary za brak segregacji odpadów poprzez:

– umieszczanie na workach czytelnego adresu bądź numeru ewidencyjnego z deklaracji (lewy, górny narożnik);
– gdy z jednego adresu składana jest więcej niż jedna deklaracja- oznacz worek numerem ewidencyjnym z deklaracji,

Szczególnie ważne w przypadku domów wielorodzinnych z 1 miejscem gromadzenia odpadów.

 


Segregacja odpadów komunalnych w gminie Choczewo

Odpady segreguję, bo surowców nie marnuję!

Segregacja_Choczewo_ISegregacja_Choczewo_II

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Choczewo – RDR firmy

Miejsca-zagospodarowania-odpadów

Zbiórka elektroodpadów i baterii

Zbiórka przeterminowanych leków

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Choczewo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choczewo za 2016 rok


 

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA TABLICZKI Z NUMEREM DOMU

OPŁATY I DEKLARACJE :

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI – mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI – mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI- nieruchomości letniskowe

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI- nieruchomości letniskowe

Oświadczenie dotyczące złożenia pierwszej deklaracji

Oświadczenie dotyczące złożenia pierwszej deklaracji

Wyjaśnienie przyczyn zmiany deklaracji

Wyjaśnienie przyczyn zmiany deklaracji

Włączenie do systemu gminnego nieruchomości niezamieszkalych

Włączenie do systemu gminnego nieruchomości niezamieszkalych


EDUKACJA EKOLOGICZNA

Film zrealizowany na terenie ZZO CBK w Czarnówku “Droga odpadu – zobacz co się dzieje z odpadami z naszej gminy”

Film “Nie spalaj śmieci, spal się ze wstydu”

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Środowiska:
EKOdzieciaki (eko – gry i zabawy dla dzieci)

Nowe prawo dla czystego środowiska

Materiały edukacyjne:

Podane powyżej materiały mają charakter poglądowy. Szczegółowy sposób i zakres selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Choczewo określają Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Choczewo oraz uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.